Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden in pdf-vorm.

Onderhavige algemene voorwaarden regelen zowel de gebruiksvoorwaarden op de websites www.artecocrafts.com (verder de “Site” genoemd), als de bestellingen die per telefoon worden gedaan. 

1. GEBRUIK VAN DE SITE 

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:

 • Voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;
 • Voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;
 • En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;
 • Alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten.

2. ALGEMEEN 

Onderhavige algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten die op de site of per telefoon (buiten het winkelnetwerk) worden aangeboden. De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene voorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt. Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde. 

3. INFORMATICA 

Uitgever van de site: Alfa Lifestyle BV, Geynstbos 43, 1501 Halle, België. Ondernemingsnummer: 0768.446.965. BTW-nummer: BE0768446965

Informatica en vrijheden: De onderneming Alfa Lifestyle wil u herinneren aan haar verbintenis om het vertrouwen dat u in haar stelt, zorgvuldig te respecteren en om de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. U hebt het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens, dat u kan uitoefenen via het contactformulier of per brief naar ARTECO – Geynstbos 43, 1501 Halle, België, met vermelding van uw naam, voornaam en volledig adres. 

4. KLANTENDIENST 

Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht. Per brief naar: ARTECO, Geynstbos 43, 1501 Halle, België. Per mail: Via hello@artecocrafts.com of klik hier om het contactformulier te openen. Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. De door de consument gemaakte kosten blijven ten zijne laste. 

5. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN 

Promoties zijn enkel geldig binnen de dubbele voorwaarde van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en de beschikbare voorraad. De prijzen op deze site staan in euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten en kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling. De producten blijven de volle eigendom van artecocrafts.com tot volledige inning van de prijs door artecocrafts.com.

6. VERBOD OP VERKOOP BUITEN HET NETWERK 

Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop of aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten. 

7. DE BESTELLING 

Wanneer u uw bestelling bevestigt door op de knop “Ik bevestig mijn bestelling” te klikken, verklaart u deze bestelling, alsook onderhavige algemene voorwaarden in hun totaliteit te aanvaarden. Onze klantendienst verwerkt uw bestelling. Bij registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst. We behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo van meer dan €150,00 of elke andere wettige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren. 

8. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN 

De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, onbeschikbaar is, behoudt artecocrafts.com zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 werkdagen toe te sturen. De rest wordt verzonden van zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren en wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor een e-mail sturen. Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, licht artecocrafts.com u schriftelijk in en betaalt het product terug binnen een termijn van 15 dagen. 

9. BETALING 

We aanvaarde de volgende betaalmethoden voor aankopen die op artecocrafts.com gedaan worden:

 • Belfius Direct Net
 • Creditcard
 • iDEAL
 • KBC/CBC Betaalknop
 • Bancontact
 • PayPal

De onlinebetaling via bankkaart of Bancontact/Maestro gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren. In ruil voor onze engagementen verzoeken we u om de betalingstermijnen die we u toekennen, te respecteren. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum worden er herinneringen gestuurd. Voor de administratieve kosten van elke herinnering wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een som van 5,00 € aangerekend aan de klant. Bij ontstentenis van betaling heeft artecocrafts.com ook het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te vragen van 10 % van het aangerekende bedrag met een minimum van 20,00 €, alsook moratoire intresten tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 punten en dit, onverminderd het recht om de terugbetaling van gerechtskosten te vragen, in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde gerechtelijk recht.

De informatie die de klant meedeelt, is bestemd voor intern gebruik door artecocrafts.com. De klant aanvaardt dat deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan organismen die contractueel verbonden zijn met artecocrafts.com. De klant heeft een recht op toegang en rechtzetting van zijn persoonsgegevens, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over onderhavig privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens en voor elke klacht betreffende ons gebruik van uw gegevens kan u contact opnemen met de klantendienst: per mail: hello@artecocrafts.com of per brief: Geynstbos 43, 1501 Halle, België.

10. LEVERING 

De producten worden enkel in België en Nederland geleverd, in overeenstemming met het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. U dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als verkoper kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de voorgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

 • Pakket naar België & Nederland: leveringstermijn is volgende dag, in sommige gevallen kan dit 2 weekdagen zijn. Toepassend op plaatsing van bestelling in de werkweek.

De verzendkosten voor zowel België als Nederland zijn de volgende:

 • Een pakket naar België & Nederland: 8,95 euro.

De retourkosten voor zowel België als Nederland zijn de volgende:

 • Een pakket vanuit België & Nederland: 5,95 euro.

Bij een aankoop boven 30 euro, is de verzending voor zowel België als Nederland gratis.

Indien de klant beweert de zending niet ontvangen te hebben, hoewel de track & trace/vervoersmaatschappij beweert van wel, geven wij voorrang aan dat laatste. Geen terugbetaling is mogelijk in dit geval.

11. TERUGBETALING / RETOUR

Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ons schriftelijk meedelen dat u uw aankoop herroept binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op zijn ontvangst. Gebruik hiervoor het wettelijke herroepingsformulier of stuur een ondubbelzinnige verklaring met alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken naar hello@artecocrafts.com. U moet het product in zijn oorspronkelijke verpakking (voor zover als redelijkerwijs mogelijk), in perfecte staat (dus ongebruikt), samen met uw verklaring en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van uw beslissing om uw aankoop te herroepen, terugsturen naar ARTECO, Geynstbos 43, 1501 Halle, België. De retourkosten zijn ten laste van de klant. We verbinden ons ertoe om het product te ruilen of, indien u dat wenst, terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst door ons, en dit volgens onderstaande modaliteiten: Het pakket moet in ongebruikte staat worden teruggestuurd. Wij betalen de prijs van het pakket, de eventuele verzendingskosten terug. Retourkosten blijven ten laste van de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de terugbetaling uitgevoerd op de rekening die u gebruikt hebt om uw aankoop te betalen. We behouden ons het recht voor om de terugbetaling van uw aankoop uit te stellen tot ontvangst van het product of het bewijs van zijn verzending.

12. AANSPRAKELIJKHEID 

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Artecocrafts.com is niet aansprakelijk voor schade die, indirect of direct, een gevolg is van de informatie vanop de website. Artecocrafts.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract indien het product niet voorradig of beschikbaar is, bij overmacht, bij totale of gedeeltelijke storing of staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen. Artecocrafts.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteit, schade of kosten. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de ontvangstnota door de koper worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Klachten wegens verborgen verbreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke bepalingen, op 6 maand bepaald wordt vanaf de datum van levering. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor andere (on)rechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere goederen,… Artecocrafts.com herinnert eraan dat niet-ontvoogde minderjarigen geen contract kunnen afsluiten, zoals bepaald door artikel 1124 van het Burgerlijk wetboek. Daarom moet de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent bestellingen voor minderjarigen plaatsen. Bij toevallige inzameling van de persoonsgegevens van een minderjarige, heeft de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent de bevoegdheid om zich tegen hun bewaring en/of mededeling aan derden te verzetten. 

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

In overeenstemming met de wetten houdende de eigendom van literaire en artistieke of andere gelijkaardige rechten, zijn deze site en alle elementen, tekstbeschrijvingen, merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, logo’s, grafieken, enz. die op deze site staan, alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van artecocrafts.com of zijn leveranciers. De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van artecocrafts.com wordt elk ander gebruik beschouwd als namaak en bestraft uit hoofde van de intellectuele eigendomsrechten. 

14. GELDENDE TEKSTEN / RECHTSMACHT 

De algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de aanbiedingen op deze site die zich richt tot consumenten die in België of in Nederland kopen, gelden voor verkopen die worden afgesloten en uitgevoerd in België en in Nederland. Onderhavig contract wordt geregeld door het Belgisch recht, zonder de rechten van de Nederlandse inwoners te benadelen welke nog steeds de dwingende bepalingen van de Nederlandse wetten kunnen inroepen die hen bevoordeligen. In geval van geschil en bij gebrek aan verzoening met de consument welke in België verblijft, zullen Belgische hoven en rechtbanken als enige bevoegd zijn. Wanneer de consument in Nederland verblijft kan deze laatste een actie inroepen voor de Belgische hoven en rechtbanken, hetzij voor de rechter van zijn verblijfplaats. 

15. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt artecocrafts.com zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.